Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät Verotiedot

Korpi-Matin tuulipuiston alue on todella tarkkaan syynätty – selvityksiä on tehty melusta, välkkeestä, lepakoista, liito-oravista, lintujen syysmuutosta, arkeologisista kohteista...

Vuodesta 2010 lähtien väännettyä Korpi-Matin tuulipuiston kaavaa alettiin valmistella uudelleen tänä syksynä, sillä alkuperäinen kaava kaatui oikeudessa. Kaavan laatija ja tuulivoimayhtiöt esittelivät uutta osayleiskaavaa virastotalolla. Alun perin alueelle suunniteltiin 36 tuulivoimalaa. Uudessa kaavassa määrä on pienentynyt, ja rakennuspaikkoja on varattu 22 voimalalle. Kaava-alue on samalla supistunut länsipuolelta. Alue on entistä kauempana Trolssin kylästä. Korkeudeltaan suunnitellut voimalat ovat 230 metrin pituisia. Kaavan laatija Pöyry Oy on tehnyt valtavan määrän erilaisia selvityksiä alueella. Alueelta on tehty edellisissä suunnitteluvaiheissa näkemäalueanalyysi, maisemavaikutusten arviointi, 110 kV:n liityntävoimajohdon ympäristöselvitys, arkeologinen inventointi, melumallinnus, välkemallinnus, asukaskysely, liito-oravaselvitys, lepakkoselvitys, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, linnuston kevät- ja syysmuuton seuranta, pesimälinnustoselvitys ja merikotkaseuranta. Lisäksi hankkeen vaikutuksista Mankanevan Natura-alueeseen on laadittu luonnonsuojelulain mukainen Natura-tarveharkinta. Koska uusia asetuksia ja ohjeita on myöhemmin tullut voimaan, kaavan laatija on joutunut päivittämään selvityksiään. Esimerkiksi valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista on tullut voimaan vuonna 2015. Lintujen ja nisäkkäiden uhanalaisuusarvioinnit on uusittu vuonna 2015. Puolustusvoimiltakin on tullut uusia ohjeistuksia. Nämä muutokset on otettu huomioon, ja kaavan laatija on tehnyt uuden melumallinnuksen, välkemallinnuksen, kuvasovitteet, näkemäalueanalyysin, rakentamisalueiden luontoselvityksen päivityksen, arkeologisen täydennysinventoinnin, petolintureviirien ja uhanalaisuusrekisteritietojen päivityksen ja selvittänyt yhteisvaikutukset Korvennevan ja muiden lähialueen hankkeiden kanssa. Paikalle saapunut yleisö oli kiinnostunut tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta ja välkkeestä. Myös kiinteistöjen mahdollinen arvon alentuminen huoletti kuulijoita. Lisäksi pohdittiin metsäpalon vaaraa ja tuulivoimaloiden mahdollista vaikutusta palovakuutuksiin. Suunnitelmien mukaan kaavan ehdotusvaihe on tammi-helmikuussa ja hyväksymisvaihe maalis-huhtikuussa. Kaavan valmisteluvaiheessa kuntalaiset voivat jättää huomautuksia kaavaan 4. tammikuuta saakka.